ارزیابی بهره وری پرسنل

  • قابلیت کنترل عملکرد پرسنل به روش های زمان مفید کار، تعداد تولید ، حضور و غیاب ، 5S و سایر پارامترهای ملاک ارزیابی پرسنل در هر سازمان.

  •  قابلیت محاسبه اتوماتیک مبلغ بهره وری پرسنل به تناسب تولید و عوامل موثر در بهره وری پرسنلی .

  • قابلیت محاسبه بهره وری برای سیستم های فروشگاهی براساس میزان فروش شخص و فروش فروشگاه به تناسب مشخص شده در سیستم .

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار