حسابداری مالی

  • قابلیت خواندن سطوح تفصیل به صورت اتوماتیک از زیرسیستمهای دیگر.

  • قابلیت تعیین مراکز هزینه در کدینگ حسابداری جهت سهولت در گزارشگیری قیمت تمام شده.

  • قابلیت مرور حسابها از سطح کل به جزء و برعکس.

  • قابلیت گزارشگیری یک یا چند سطح تفصیل به صورت تجمیعی .

  • قابلیت گزارشگیری سال تا سال از حسابها.

  • قابلیت تعریف پروژه/ مراکز مختلف تولیدی در یک دیتابیس.

  • قابلیت دسترسی هر کاربر به صورت مجزا به هر کدام از پروژه/ مراکز مختلف تولیدی و ثبت جداگانه اسناد مالی.

  • قابلیت گزارشگیری به صورت تجمیعی یا مجزا از هر کدام از پروژه/ مراکز مختلف تولیدی.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار