اتوماسیون اداری و جریان کار

  • قابلیت تجمیع کلیه کارهای مکاتباتی پرسنل سازمان شامل : نامه نگاری ، فرمهای اداری ( فرم ساز) ، ایمیل و فکس به صورت بسیار آسان برای تمامی کاربران یک سازمان.

  • قابلیت ارتباط مکاتبات بین سازمان ها از طریق اتوماسیون اداری.

  • قابلیت ایجاد ارتباط بین انواع فرمهای اداری.

  • امکان ایجاد نقاط کلیدی در جریان کار فرمهای اداری به نحوی که عملیاتی خاص در سیستمهای دیگر  صورت پذیرد.

تمامی حقوق این وب سایت برای باتیس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط نونگار